lettergrootteA A

WSG publiceert jaarstukken 2016

vrijdag 14 juli 2017

WSG heeft het jaarverslag en de jaarrekening 2016 gepubliceerd. Het thema is ‘Op weg naar een duurzame oplossing’.

Het financiële resultaat

WSG sluit het jaar 2016 af met een negatief resultaat van € 217.000.
Een positief bedrijfsresultaat is niet haalbaar door de financiële problemen van WSG. De kern van die financiële problemen is een forse overfinanciering. Van de huurinkomsten gaat 81 procent op aan rentebetalingen op de leningen. Om de woningen toch te kunnen beheren en onderhouden, ontvangt WSG een saneringsbijdrage van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. Dat geld wordt opgebracht door alle corporaties in Nederland. Ook voor 2017 is saneringssteun toegezegd, waardoor we aan onze financiële verplichtingen kunnen blijven voldoen.

Een positiever resultaat door waardering op marktwaarde

Vanaf 2016 geldt voor alle corporaties dat zij hun bezit moeten waarderen op marktwaarde in plaats van op bedrijfswaarde. En die marktwaarde ligt hoger. Dit komt doordat corporaties hun woningen verhuren tegen lagere huren dan de markt.
Daarbij komt dat de prijzen van het onroerend goed op de markt zijn gestegen, dus is het bezit van WSG ook in waarde gestegen. De hogere waardering leidt tot een positief resultaat van € 3,7 miljoen.

WSG voert nog altijd saneringsmaatregelen uit

De huurontvangsten wijken af van de prognose in het saneringsplan door een aantal ontwikkelingen. Het huurbeleid is bijgesteld op basis van gewijzigde regelgeving voor passend toewijzen, met als resultaat een lager te realiseren huursom voor het sociale woningbezit.
Voor onderhoud is meer geld uitgegeven dan in het saneringsplan was opgenomen. Dit geld was nodig om het noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren.
De verkoop van de grondposities en het commerciële bedrijfsonroerend goed vordert gestaag. Naar verwachting worden in 2017 de laatste objecten verkocht.

In de boeken was een bedrag gereserveerd voor afwikkeling van juridische claims en het ontbinden van deelnemingen in projecten. De afwikkeling is positiever uitgevallen dan was voorzien. Dit heeft een positieve impact op het resultaat.

De volkshuisvestelijke prestaties

WSG blijft als saneringscorporatie nog steeds een sociaal volkshuisvester. WSG zoekt daarbij continue de balans tussen wat mogelijk en wat noodzakelijk is. De financiële problemen zetten een stempel op elke beslissing die we nemen. Gelukkig zijn we in staat  om de woningen goed te beheren; helaas is er geen ruimte voor investeringen in duurzaamheid, herstructurering of nieuwbouw. Verhuringen doen we binnen de wettelijke regels van passend toewijzen. Onze huurders hebben geen tot weinig huurachterstand. Leegkomende woningen krijgen we relatief snel verhuurd. En daarbij blijven wij in contact met onze huurders, gemeenten en overige belanghebbenden. Eind 2016, begin 2017 vond een onderzoek plaats naar ons ‘presteren volgens de stakeholders’. Dit leverde een mooi cijfer op van 7,2. Het onderdeel ‘relatie en communicatie’ wordt zelfs met een 8,0 gewaardeerd. Daar zijn we erg blij mee. Het is heel bijzonder dat huurders, zorginstellingen en gemeenten dit onderdeel hoger waarderen dan een aantal jaren geleden.

Op weg naar een duurzame oplossing

We onderzoeken momenteel de volgende stap in de sanering. Doel is een definitieve oplossing voor de financiële problemen. Momenteel loopt een onderzoek naar de haalbaarheid van een puzzelmodel. Dit doen we samen met 9 regionale corporaties, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Autoriteit woningcorporaties. Het Puzzelmodel houdt in dat het bezit van WSG opgesplitst wordt in 9 delen, die passen bij het werkgebied van de lokale corporaties. In het najaar van 2017 wordt duidelijk of deze oplossing haalbaar is. Blijkt het puzzelmodel haalbaar, dan houdt WSG op te bestaan. De huurders van WSG krijgen dan een andere corporatie als verhuurder. We gaan er van uit dat dit in het belang van onze huurders is én van de gemeenten. De huurders krijgen een sociaal verhuurder met een gezonde financiële basis en de gemeenten een corporatie die als eigenaar actief kan investeren. Daarmee wordt de continuïteit in voldoende beschikbare woningen, het woongenot en de dienstverlening het best gewaarborgd.

« terug naar nieuwsoverzicht