lettergrootteA A

Voorwaarden

WSG wil u hierbij, wellicht ten overvloede, erop wijzen dat besprekingen worden gevoerd onder de volgende voorwaarden:

  • een overeenkomst met Stichting WSG of één van haar dochterondernemingen zal pas tot stand gekomen zijn nadat deze schriftelijk is vastgelegd en ondertekend is door haar bestuur;
  • een overeenkomst zal zonder rechterlijke tussenkomst worden ontbonden ingeval Stichting WSG niet binnen een maand na ondertekening van de desbetreffende overeenkomst toezegging tot financiering van de desbetreffende overeenkomst heeft ontvangen;
  • een overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van het verkrijgen van goedkeuring door de Raad van Commissarissen WSG, die haar goedkeuring zonder opgave van reden kan weigeren. Gemelde opschortende voorwaarde geldt tot twee maanden na ondertekening van de desbetreffende overeenkomst. Indien de opschortende voorwaarde dan niet in vervulling is gegaan, vervalt de desbetreffende overeenkomst van rechtswege.