lettergrootteA A

Visie en missie

Er is de laatste jaren veel gebeurd met WSG. WSG is een aantal jaren geleden uit de bocht gevlogen en heeft een ingrijpend saneringsplan moeten opstellen om de financiële schade zoveel mogelijk op eigen kracht te herstellen. Daarbij ontkomen we er niet aan om maatregelen te treffen die onze huurders, woningzoekenden en samenwerkingspartners zullen raken. Desondanks blijkt een flinke saneringssteun noodzakelijk die via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw door de sector moet worden opgebracht.

Dat bewoners en collega corporaties een belangrijk deel van de gevolgen dragen van de crisis bij WSG, ervaart het huidige bestuur en management van WSG als een grote druk om de toekomst van WSG zowel in financiële als in volkshuisvestelijke zin op een verantwoorde wijze vorm te geven. Op een zodanige wijze dat de sector er op mag vertrouwen dat we onze financiële saneringsafspraken nakomen. En dat de mensen, voor wie we vinden dat WSG er als woningcorporatie moet zijn, er op mogen vertrouwen dat we onze verantwoordelijkheid als sociale volkshuisvester blijven nemen.

We zeggen dat in de wetenschap dat WSG niet in de positie is om haar volkshuisvestelijke functie te versterken via een investerings- en/of overnamestrategie. Integendeel, we zullen ook sociaal vastgoed moeten afstoten om onze saneringsafspraken te kunnen realiseren. We moeten het volkshuisvestelijk gezien dus waarmaken met onze dienstverlening bij het vastgoed dat we nu hebben en kunnen behouden. En dat betekent dat we heel bewust de mogelijkheden van WSG en ons bezit moeten opzoeken om via het wonen het verschil te maken in het leven van mensen die een steun in de rug nodig hebben. Dat vraagt om een nieuwe manier van denken en doen, waarbij we bereid zijn om heilige huisjes te verlaten.

Vanuit deze gedachte hebben het bestuur en management nagedacht over de ontwikkelvisie van WSG voor de komende jaren. Dat heeft onder meer geresulteerd in de volgende nieuwe missie:

Als corporatie staan we voor de huisvesting van mensen met een inkomen tot € 43.500. Daarnaast is WSG specialist in zorgvastgoed. We zijn actief in West-Brabant, maar ons primaire werkgebied is Geertruidenberg.
Om dit te kunnen doen is financieel gezond worden noodzakelijk en dat is ons motto.

Deze missie vindt haar oorsprong in de vier elementen van de ontwikkelvisie die in het ondernemingsplan zijn uitgewerkt:
- Onze organisatiefilosofie: Waar staan wij voor?
- Ons product markt domein: Waar opereren we?
- Onze kritische succesfactoren: Wat moeten we daarvoor kunnen?
- Onze kernwaarden: Wat vraagt dat van onze medewerkers?

De elementen van de ontwikkelvisie zijn in het ondernemingsplan uitgewerkt. Deze uitwerking en de volledige tekst van het ondernemingsplan kunt u onder aan deze pagina downloaden.